Het lijkt er op dat u deze website in privé-modus bekijkt. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet juist werken. Om te kunnen boeken bezoekt u de website in de normale modus.

Governance code cultuur

Frans Boermans zaal
De Maaspoort
Cabillaud
Governance code cultuur

de governance code cultuur

De Maaspoort onderschrijft de Governance Code Cultuur. Besturingsmodel van de organisatie is het raad-van-toezicht-model. Toezicht is de primaire rol van de raad van toezicht. Sterker: daartoe is de raad van toezicht binnen Stichting De Maaspoort Venlo als orgaan in het leven geroepen. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid en kritische reflectie binnen organisaties. Nee, de code beoogt naast het normatieve kader juist de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren.

samenstelling raad van toezicht en nevenfuncties

Dhr. Roel Noten
Dhr. Jort Tosserams - Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Venlo
Dhr. Mat Vestjens                                       
Mw. Cornelia Haffmans - Lid Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang Universität der Künste e.V. (Essen)
Dhr. Stijn Engelen

De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden

directeur-bestuurder

Dhr. Leon Thommassen

rooster van aftreden

Het lidmaatschap van de raad van toezicht heeft een maximale duur van 4 jaar. Aftredende leden zijn herbenoembaar doch voor maximaal twee periodes van 4 jaar. Daarna eindigt het lidmaatschap en zijn de leden statutair niet meer herbenoembaar.
Dhr. Roel Noten – aftredend en statutair hernoembaar in 2027
Dhr. Jort Tosserams – aftredend en statutair niet meer benoembaar in 2024
Dhr. Mat Vestjens – aftredend en statutair niet meer benoembaar in 2023
Mw. Cornelia Haffmans – aftredend en statutair niet meer benoembaar in 2025
Dhr. Stijn Engelen - aftredend en statutair niet meer benoembaar in 2025

profiel Raad van Toezicht

De Maaspoort Theater & Events in Venlo is een multifunctioneel theater met een belangrijke  regiofunctie. Kenmerkend zijn de grote hoeveelheid programma’s door amateurs, vaak in samenwerking met professionals en de bijzondere programmering. De begroting ligt rond de 5 miljoen euro en er werken 17 medewerkers bij het theater, exclusief flexibele inzet. Daarnaast werken er ruim 39 vrijwilligers als publiek- en artiestenbegeleiders in de afdeling Publiekservice. De afgelopen jaren heeft De Maaspoort haar organisatie onder de loep genomen en een professionaliseringsslag gemaakt. Sinds 2004 wordt er gewerkt volgens het Raad van Toezicht model.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en bestuur van de stichting en hanteert de code Cultural Governance als leidraad voor haar werkwijze. De Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf personen en vergadert in de regel vier keer per jaar of zoveel vaker als dat nodig blijkt.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met theater en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • voldoende spreiding m.b.t. maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij o.m. gedacht wordt aan financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de directie


Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.
 • werkzaam in leidinggevende functie in of dichtbij de eindverantwoordelijkheid voor een bedrijf of overheidsinstelling in of met de commerciële, de maatschappelijke of de culturele sector.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht.

Inschrijfformulier schoolvoorstelling


Inloggen

Nog geen account?